stín
Nemocniční péče
-
Následná intenzivní péče
Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, kteří prodělali kritické onemocnění či úraz. Jejich stav je v okamžiku překladu již víceméně stabilní, nicméně stále vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí.

nemocniční péče

V posledních desetiletích došlo ve světě i České republice k výrazným pokrokům v oblasti vědy, zdravotní péče i organizace zdravotnictví. Všechny tyto změny vedou ke stavu, kdy se neustále zvyšuje procento pacientů, kteří přežívají poranění i onemocnění, která v nedaleké minulosti vedla téměř výlučně k úmrtí postiženého. Řada těchto pacientů je hospitalizována dlouhodobě a je po značnou část pobytu ve zdravotnickém zařízení závislá na podpoře základních životních funkcí, například na umělé plicní ventilaci.

S výše uvedenými skutečnostmi úzce souvisí narůstající potřeba vzniku oddělení specializujících se právě na problematiku péče o tento typ pacientů. Není zcela ideální, když jsou popsaní pacienti hospitalizováni déledoběji na odděleních akutní péče, ať již se jedná o oddělení anesteziologicko-resuscitační (ARO) či o jednotky intenzivní péče (JIP). Tato oddělení jsou primárně specializována na urgentní péči o kriticky nemocné pacienty a tomu odpovídá i jejich architektura a vybavení. Nejsou ideálně uzpůsobeny k dlouhodobé péči vyžadující různá specifika.

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče. Nejčastěji přijímáme pacienty po úrazech hlavy či komplikovaných úrazech více orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, pacienty po závažných cévních mozkových příhodách, po rozsáhlých operacích a pacienty s nejrůznějšími chronickými onemocněními plic.

Úkolem dlouhodobé intenzivní péče je nejen vyřešení, resp. dořešení, akutního zdravotního problému, ale i nácvik základních životních dovedností a počátek snahy o resocializaci pacienta. Tento proces je komplexní. Zahrnuje jak péči lékařů (anesteziologů, resp. intenzivistů), specializovaných zdravotních sester, fyzioterapeutů, tak i dalších specialistů. Nezastupitelnou roli v celém procesu léčby a resocializace pacienta hraje, pochopitelně, i rodina a její, pokud možno, co nejčastější návštěvy. V některých případech je možné, po předchozí dohodě s ošetřujícím personálem, aby se rodina i přímo podílela například na rehabilitaci, výživě či nácviku některých základních životních návyků svého příbuzného.

Cílem oddělení NIP je pokračování v zavedeném základním léčebném procesu u pacienta, zbavení jeho závislosti na podpoře základních životních funkcí (pokud to povaha onemocnění vůbec umožňuje), intenzivní každodenní fyzioterapie a zahájení, případně pokračování v nácviku základních životních návyků, ať se již jedná o schopnost komunikace s okolím, příjem potravy či vyměšování. Ve velké míře se na oddělení využívá principů bazální stimulace, která významně podporuje a urychluje komplexní léčebný proces.

Úkol oddělení NIP je ukončen ve chvíli, kdy se podaří stav pacienta zlepšit natolik, že již nadále není závislý na podpoře základních životních funkcí. Pacient je schopen dýchat bez jakékoliv podpory, je schopen účinně odkašlat a přijímat potravu. V tomto okamžiku přistupujeme k překladu pacienta podle jeho celkového stavu typicky na některé z uvedených oddělení: lůžkové rehabilitační oddělení, interní oddělení, neurologické oddělení, chirurgické oddělení, lůžka následné péče, případně oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) u pacientů, kteří ještě mohou chvílemi vyžadovat zvýšenou péči o dýchací cesty.


Naši odborníci:

prim. MUDr. Martin Mašek
MUDr. Tomáš Sereghy


Rozsah poskytované péče:


Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Základní biochemická vyšetření můžeme díky analyzátoru umístěnému přímo na oddělení získat během několika minut. Další potřebná vyšetření nám zajišťuje poliklinika Tachov, FN Plzeň, FN Motol a další partneři.

V případě zhoršení zdravotního stavu jsme schopni účinně stabilizovat jak oběh, tak dýchání u všech našich pacientů. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou. Jedná se zejména o denně prováděnou kvalitní fyzioterapii, služby psychologa. Veškerý personál oddělení se intenzivně vzdělává v bazální stimulaci a získané poznatky a dovednosti jsou ihned uplatňovány v náročné péči o naše pacienty.


Bazální stimulace


Bazální stimulace je koncept, který se vyvinul v Německu. Jeho autorem je prof. dr. Andreas Fröhlich, který dnes působí jako profesor na Katedře speciální pedagogiky na univerzitě v německém Landau. Do ošetřovatelské péče donesla tento koncept zdravotní sestra prof. Christel Bienstein.

Bazální stimulace je velmi uznávaným konceptem v evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky i ošetřovatelské péče. Koncept Bazální stimulace na pacienta pohlíží jako na samostatnou jednotku, potřebující individuální péči. Je úspěšně aplikován u pacientů s těžkými kombinovanými vadami, tělesným postižením, mentálním postižením, u pacientů v kómatu, apatickém stavu, po poraněních mozku, těžkých úrazech, u pacientů v dlouhodobém umělém spánku, u seniorů se změnou vnímání,
u předčasně narozených dětí bazální stimulace vychází z podstaty, že lidské tělo je schopno přijímat signály a následně na ně reagovat. Pokud člověk vnímá, je schopný se pohybovat, případně komunikovat – vnímání, pohyb a komunikace se vzájemně prolínají.
Lidský mozek je unikátním orgánem, který je schopen ukládat a uchovávat zážitky. Sestra, která s konceptem pracuje, se snaží pacientovi nabízet podněty, které korespondují s jeho biografickou anamnézou a napomáhají tyto zážitky obnovit. Jejím úkolem je pomoci těžce nemocnému člověku zorientovat se ve vlastním těle, podpořit pohyb a navázat komunikaci pacienta s okolím.

Bude velmi vítáno, pokud poskytnete ošetřovatelskému personálu následující:

  • osobní kosmetiku, oblíbený parfém
  • fotografie, obrázky (ne velké množství, vhodnější je formát A4)
  • osobní oblečení (trička, šortky, tepláky, pyžamo, teplé ponožky…)
  • discman nebo MP3 přehrávač s oblíbenou hudbou, mluveným slovem, osobním vzkazem…
  • můžete přinést talisman, plyšovou hračku….

Péče o pacienta je vždy striktně individuální a dle možností jeho zdravotního stavu.

Vybavení oddělení


Monitory základních životních funkcí

Monitory základních životních funkcí MINDRAY PM 9000 pro každého pacienta a jeden záložní a jeden transportní monitor. Tyto přístroje umožňují sledování pacientova EKG, hladiny kyslíku v krvi (tzv. saturace krve kyslíkem), frekvence dýchání, krevního tlaku nepřímou i přímou (tzv. invazivní) metodou, centrálního žilního tlaku (má-li pacient zaveden katétr do tzv. centrální žíly). Všechny monitorované údaje jsou současně zobrazovány na hlavní centrále, což umožňuje ošetřujícímu personálu nepřetržitou kontrolu stavu jednotlivých pacientů.

Ventilátory pro umělou plicní ventilaci Viasys Vela a T-Bird AVS

Tyto přístroje umožňují zajistit dýchání pacientům, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou schopni dostatečně účinně dýchat sami bez zevní podpory. Umožňují jak plné převzetí dýchání, tak jeho částečnou podporu a postupné odvykání pacienta od této podpory.

Transportní ventilátor

Tento ventilátor umožňuje podle potřeby převážet pacienty závislé na umělé plicní ventilaci, ať se již jedná o koupání v koupelně na speciálním lůžku, nebo o převoz na nutná vyšetření či ošetření mimo prostory oddělení.

Tepelné nebulizátory Fisher & Paykel Elton

Tyto přístroje umožňují pacientovi přívod ohřátého a zvlhčeného kyslíku, což je nesmírně důležité především ve fázích odvykání od ventilátoru a následné spontánní ventilace.

Infúzní pumpy Argus

Infúzní pumpy umožňují nepřetržité a přesné podávání lékařem stanoveného množství jednotlivých infúzí do krevního oběhu pacienta.

Lineární dávkovače BC IPB2050

Lineární dávkovače umožňují velmi přesné a nepřetržité podávání naředěných léků, opět přímo do krevního oběhu pacienta.

Elektrická lůžka Linet Eleganza Smart

Tato lůžka umožňují všestrannou manipulaci s ležícím pacientem přesně podle potřeb jak pacienta, tak i ošetřujícího personálu.

Aktivní antidekubitní matrace Linet ProDerm 1 Plus

Tyto matrace umožňují co nejpohodlnější pobyt pacientů na lůžku a současně se díky speciální konstrukci snaží v maximální možné míře předcházet vzniku proleženin. Pokud již dojde ke vzniku proleženin, matrace výrazně zjednodušují jejich další léčbu.

Bronchoskop Olympus

Tento přístroj umožňuje vyšetření dýchacích cest pod přímou kontrolou zrakem ošetřujícího lékaře. Současně umožňuje, kromě odběru vzorků, cílené a šetrné odsátí sekretu, který případně stagnuje v dýchacích cestách pacienta.

Koupací lůžko

Pokud to zdravotní stav pacientů dovoluje, jsou koupáni v koupelně na tomto speciálním lůžku. Hygiena i prevence vzniku proleženin je tak podstatně účinnější, než při mytí pacienta přímo na lůžku na pokoji

Všechny pokoje jsou vybaveny televizemi, které umožňují sledování všech volně šířených TV a radio programů. Dále je zde k dispozici bezdrátové připojení k internetu (WiFi).


  • Nejlepší nemocnice - Bezpečnost a spokojenost pacientů je důležitá
  • Nejusměvavější nemocnice - Úsměv je důležitá součást jakékoliv léčby